Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji
Aby skutecznie złożyć reklamację należy:
1. Przygotować formularz zwrotu/reklamacji, zawierający następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail lub adres do korespondencji,
- numer telefonu,
- kod reklamowanego produktu,
- przyczynę reklamacji (rodzaj wady produktu),
- datę zakupu,
- datę wystąpienia wady,
- żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
2. Przygotować do wysyłki produkt (pełny komplet, ze wszystkimi zakupionymi elementami) oraz kopię faktury zakupu. W przypadku chęci skorzystania z darmowego zwrotu nalezy skontaktować się z obsługą Klienta w celu ustalenia sposobu i terminu odbioru zwracanego zamówienia.
3. Odesłać reklamowany produkt, wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem, na adres Brzeziny ul. Nidziańska 1/12, 26-026 Morawica.
4. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak naszego ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
Więcej na temat reklamacji oraz jej rozpatrywania znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu (pkt. 6 i 7).

Odstąpienie od umowy (zwrot towaru)
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy poniżej.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny

Ja ………………………………………………………………………....niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: …………………………………………...…

Data zawarcia umowy: ……………………………………...……

Data odbioru: ………………………………………………...…..

Imię i nazwisko: ……………………………………………...….

Adres: ………………………………………………………...….

………………………………………………………………...….

Numer rachunku bankowego do zwrotu wpłaty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i podpis: ……………………… ……………………………………………………………………………
(podpis - jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Więcej na temat odstąpienia od umowy oraz kosztów zwrotu znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu (pkt. 8).